AKCE VÝPRODEJ NOVINKY MAPA DOVOZU

V sobotu 8. 10. a v pondělí 10. 10. máme ZAVŘENO

Zákaznická zóna

obchodní společnosti Internakup s.r.o. se sídlem Nebory 79, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 03576329, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 60564, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.internakup.cz

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Internakup s.r.o. se sídlem Nebory 79, 739 61 Třinec, identifikační číslo: 03576329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60564 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěném na internetové adrese www.internakup.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET, DOSTUPNOST SLUŽBY, AUTORSKÁ PRÁVA

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce www.internakup.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Dostupnost služby

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet anebo celé webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Autorská práva, zneužití služby

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu včetně fotografií nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje používat webové rozhraní obchodu výhradně pro svou potřebu a nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu umístěném na internetové adrese www.internakup.cz.

Kupující není oprávněn používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu umístěného na internetové adrese www.internakup.cz. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

3) UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno ve vybrané oblasti rozvozu.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zaručuje, že:

  • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat ve webovém rozhraní obchodu takové zboží nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  • veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • zaplacením ceny za nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení nákupu,
  • se před zahájením užívání webového rozhání obchodu důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • zboží na webové stránce nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické nebo tabákové výrobky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4) ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je pro kupujícího závazná od chvíle jejího dokončení přes webové rozhraní obchodu. Její změna je možná pouze ze strany prodávajícího, a to i v případech uvedených v těchto VOP, nebo pokud k tomu pověřená osoba prodávajícího za tímto účelem telefonicky kontaktuje zákazníka se sdělením, že objednané zboží nebo jakákoli jeho jednotlivá položka v době vypravení objednávky nejsou dostupné.

Zrušení objednávky je možné do 05:00 hod ráno v den dovozu kupujícímu. Změnit čas doručení nebo adresu doručení může kupující pouze se souhlasem prodávajícího. Od okamžiku, kdy je zboží doručováno kupujícímu, není možné provést zrušení objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo zákazníka od smlouvy odstoupit.

Kupující je při změně či zrušení objednávky povinen uvést jméno a příjmení, číslo objednávky a datum objednávky.

5) CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti;
  • bezhotovostně platební kartou;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu kupující obdrží při převzetí zboží

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka bude odesláná na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Zaokrouhlování cen

Při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Při bezhotovostní platbě platební kartou celková částka nebude zaokrouhlená.

Akční ceny

Akce může být omezená časově nebo do vyprodání zásob zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Prodávající je oprávněn takovou akci kdykoli zrušit.

Výprodejové ceny

Rozumí se ceny, kterými budou označeny zlevněné potraviny s blížícím se datem spotřeby. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu toto zboží nedovézt, pokud datum spotřeby bude kolidovat s datem dovozu. Datum spotřeby se u zlevněného zboží bude uvádět v názvu výrobku. Proto se doporučuje toto datum před zakoupením zkontrolovat a vybrat vhodný datum dovozu. Zboží, které je označeno jako "výprodej" je pouze v omezeném množství. Pokud kupující objedná větší množství zboží označeného jako "výprodej", tak prodávající si vyhrazuje právo dovézt toto zboží v množství jaké mu dovoluje skladová dostupnost.

Orientační ceny u zboží na váhu

Při objednávce zboží na váhu (např. maso, ryby) si prodávající vyhrazuje právo dodat zboží s váhovou odchylkou, avšak vyvine maximální úsilí, aby odchylka byla co nejnižší v poměru k požadované váze kupujícím v objednávce. Případný přeplatek z důvodu nižší váhy se kupujícímu vrací zpět na bankovní účet. V případě vyšší váhy kupující doplácí takto vzniklý nedoplatek.

Kupující má prostřednictvím webového rozhrání obchodu možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týkající se zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce – jablka, pomeranč apod.) namísto váhového množství, se prodávající zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A REKLAMACE

Reklamace zboží

Kupující je povinný předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat u řidiče při předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě (řidiči), která mu jej za prodávajícího předala. Kupující souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě (řidiči), která mu jej za prodávajícího předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od smlouvy prodávajícímu telefonicky nebo prostřednictvím emailu zakaznici@internakup.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky nebo emailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy), v případě, že prodávající bude požadovat zaslání zboží na předem určenou provozovnu, bude tak učiněno na náklady kupujícího, současně je kupující povinen zaplatit prodávajícímu promarněné náklady na doručení zboží.

V případě platného odstoupení od smlouvy bude již zaplacená cena nákupu nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno podle odst. výše) na účet kupujícího. Prodávající je oprávněn započíst si odpovídající část z ceny nákupu na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP kupující souhlasí, že prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE.

7) PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od řidiče je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od řidiče převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8) ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

Prodávající odpovídá kupícímu za vady služeb nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním kupujícího nebo okolností na jeho straně.

Kupující souhlasí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod webového rozhraní obchodu. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím webového rozhraní obchodu  ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Dostupnost zboží

Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, který kupující uvede v objednávce jako kontaktní.

9) TABÁKOVÉ VÝROBKY, ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům kupujícího. Prodávající si vyhrazuje totéž omezení a tyto práva zavést také u vybraných výrobků obsahujících alkohol.

Prodávající si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

10) VRATNÉ A ZÁLOHOVANÉ OBALY

Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Kupující může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje nebo kupující taktéž může zálohovaný obal vratit přímo řidiči.

11) ALERGENY, SLOŽENÍ, NUTRIČNÍ HODNOTY

Všechny informace o výrobcích jsou převzaty od dodavatelů a průběžné aktualizovaný. I když vyvíjíme maximální úsilí, aby tyto údaje byly vždy aktuální a v platném znění, tak Vám doporučujeme si tyto informace ještě před konzumací přečíst na obale. V opačném případě prodávající nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace.

12) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Více informací o cookies naleznete ZDE.

15) DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

16) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webového rozhrání obchodu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla prodávajícího.

Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Internakup s.r.o.

Nebory 79

739 61 Třinec

IČ: 03576329

DIČ: CZ03576329

Bankovní spoejní: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 5072684379/0800 

 

KONTAKTY

Telefon: +420 735 085 999

E-mail: zakaznici@internakup.cz

 

V Třinci dne 19.4.2016

Poslední aktualizace dne 2.7.2020.